വലിയങ്ങാടി അമ്പ് ഫെസ്റ്റിവൽ 2023ന്റെ കൊടിയേറ്റം

77

വലിയങ്ങാടി അമ്പ് ഫെസ്റ്റിവൽ 2023ന്റെ കൊടിയേറ്റം സെന്റ തേമാസ് കത്തിഡ്രൽ വികാരി ഫാ. പയസ്സ് ചിറപ്പണ്ണത്ത് നിർവഹിച്ചു.

Advertisement