പൊന്നാത്ത് സർവ്വോത്തമൻ നിര്യാതനായി

84

അവിട്ടത്തൂർ: പൊന്നാത്ത് പരേതയായ കൊച്ചമ്മിണിയമ്മ മകൻ സർവ്വോത്തമൻ (61) നിര്യാതനായി . സംസ്കാരകർമ്മം വീട്ടുവളപ്പിൽ നടത്തി. ഭാര്യ. ജയശ്രീ (എക്സൈസ് ഡിപ്പാർട്ട്മെന്റ്) മക്കൾ. ശ്രീനാഥ്, കൃഷ്ണ പ്രസാദ്

Advertisement