കൊറ്റനെല്ലൂർ കണ്ണംപുഴ ചെരടായി ജോസ്(84) അന്തരിച്ചു

74

കൊറ്റനെല്ലൂർ കണ്ണംപുഴ ചെരടായി ജോസ്(84) അന്തരിച്ചു. സംസ്കാരം ഇന്ന്
(15–11–2020) 4 ന് കൊറ്റനെല്ലൂർ ഫാത്തിമമാത പള്ളിയിൽ. ഭാര്യ: റോസി.
മക്കൾ: ബേബി, തോമസ്, ബോസ്, വിൽസൺ. മരുമക്കൾ: ഒൗസേപ്പച്ചൻ
മാണിക്കത്തുപറമ്പിൽ, ലില്ലി, ടിറ്റി.

Advertisement