വാലത്ത് കെ ഗംഗാധരൻ യു.എസ്.എ യിൽ നിര്യാതനായി

340

കാട്ടൂർ :വാലത്ത് കെ ഗംഗാധരൻ (91) യു.എസ്.എ യിൽ നിര്യാതനായി.സംസ്കാരകർമ്മം സെപ്റ്റംബർ 1 ന് യു.എസ്.എ യിലെ പെൻസിൽവാനിയയിൽ വെച്ച് നടത്തും.ഭാര്യ:റോസലിൻഡ്.മക്കൾ :ശാന്ത ,വസന്ത .മരുമക്കൾ :കർണിൻ ,ഹ്രസ്‌നേക് .

Advertisement