തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ആഗസ്റ്റ് 21) 119 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

179

തൃശൂർ ജില്ലയിൽ ഇന്ന്(ആഗസ്റ്റ് 21) 119 പേർക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു

 1. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വെങ്കിടങ്ങ് – 48 സ്ത്രീ.
 2. അമല ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻച്ചിറ – 35 സ്ത്രീ.
 3. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വലപ്പാട് – 26 പുരുഷൻ .
 4. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വലപ്പാട് – 65 പുരുഷൻ ..
 5. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വലപ്പാട് – 58 സ്ത്രീ.
 6. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വലപ്പാട് -31 സ്ത്രീ.
 7. അമല ക്ലസ്റ്റർ- വെങ്കിടങ്ങ് – 62 സ്ത്രീ.
 8. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ഒല്ലൂർ – 32 സ്ത്രീ.
 9. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ചൂണ്ടൽ- 26 സ്ത്രീ.
 10. അമല ക്ലസ്റ്റർ- പോർക്കുളം – 42 പുരുഷൻ
 11. അമല ക്ലസ്റ്റർ- ത്യശ്ശൂർ – 30 പുരുഷൻ.
 12. നടവരമ്പ് ക്ലസ്റ്റർ – വേളൂക്കര- 5 പെൺകുട്ടി.
 13. സമ്പർക്കം- കോലഴി – 48 പുരുഷൻ.
 14. സമ്പർക്കം – നടത്തറ -34 പുരുഷൻ..
 15. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി- 4 ആൺകുട്ടി.
 16. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി – 29 സ്ത്രീ.
 17. സമ്പർക്കം- മുളളൂർക്കര – 29 പുരുഷൻ.
 18. സമ്പർക്കം- മുളളൂർക്കര – 8 ആൺകുട്ടി.
 19. സമ്പർക്കം- മുളളൂർക്കര – 59 പുരുഷൻ.
 20. സമ്പർക്കം- മുളളൂർക്കര – 49 പുരുഷൻ.
 21. സമ്പർക്കം- കാറളം- 39 സ്ത്രീ.
 22. സമ്പർക്കം- കാറളം- 5 ആൺകുട്ടി.
 23. സമ്പർക്കം- കാറളം- 10 ആൺകുട്ടി.
 24. സമ്പർക്കം- കാറളം- 42 പുരുഷൻ.
 25. സമ്പർക്കം- ഗുരുവായൂർ -31 പുരുഷൻ.
 26. സമ്പർക്കം- ഗുരുവായൂർ – 29 പുരുഷൻ.
 27. സമ്പർക്കം- വരന്തരപ്പിളളി – 50 പുരുഷൻ.
 28. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 43 സ്ത്രീ.
 29. സമ്പർക്കം -ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 19 സ്ത്രീ.
 30. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 21 പുരുഷൻ.
 31. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 42 പുരുഷൻ.
 32. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ- 31 സ്ത്രീ.
 33. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ -4 ആൺകുട്ടി.
 34. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ-68 പുരുഷൻ.
 35. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 37 സ്ത്രീ
 36. സമ്പർക്കം- കൊല്ലം – 49 പുരുഷൻ.
 37. സമ്പർക്കം- പഴഞ്ഞി – 60 പുരുഷൻ.
 38. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട് – 41 സ്ത്രീ
 39. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട് – 19 സ്ത്രീ.
 40. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട് – 17 ആൺകുട്ടി.
 41. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 30 പുരുഷൻ.
 42. സമ്പർക്കം- മുണ്ടത്തികോട്- 67 സ്ത്രീ.
 43. സമ്പർക്കം – മുണ്ടത്തികോട്- 5 പെൺകുട്ടി.
 44. സമ്പർക്കം- മുണ്ടത്തികോട്- 10 പെൺകുട്ടി.
 45. സമ്പർക്കം- മുണ്ടത്തികോട്- 16 പെൺകുട്ടി.
 46. സമ്പർക്കം- കുന്നംകുളം – 33 പുരുഷൻ.
 47. സമ്പർക്കം- ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 26 പുരുഷൻ.
 48. സമ്പർക്കം- കടങ്ങോട് – 24 പുരുഷൻ.
 49. സമ്പർക്കം- മണലൂർ -61 പുരുഷൻ.
 50. സമ്പർക്കം- മുണ്ടത്തികോട്- 20 സ്ത്രീ.
 51. സമ്പർക്കം- മുളളൂർക്കര- 40 പുരുഷൻ.
 52. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി – 20 സ്ത്രീ.
 53. സമ്പർക്കം- വടക്കാഞ്ചേരി – 27 സ്ത്രീ.
 54. സമ്പർക്കം- മാടക്കത്തറ – 50പുരുഷൻ.
 55. സമ്പർക്കം- മുണ്ടത്തികോട് – 64 പുരുഷൻ.
 56. സമ്പർക്കം- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ – 42പുരുഷൻ.
 57. സമ്പർക്കം- കോലഴി – 29 പുരുഷൻ.
 58. സമ്പർക്കം- എ.ജി കാവ് – 24 പുരുഷൻ.
 59. സമ്പർക്കം- എ.ജി കാവ് – 48 പുരുഷൻ.
 60. സമ്പർക്കം- പടിയൂർ -40 സ്ത്രീ.
 61. സമ്പർക്കം- കാറളം- 12 ആൺകുട്ടി.
 62. സമ്പർക്കം- കാറളം- 70 സ്ത്രീ.
 63. സമ്പർക്കം- നടത്തറ – 34 സ്ത്രീ.
 64. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചാലക്കുടി -5 ആൺകുട്ടി.
 65. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചാലക്കുടി – 50 സ്ത്രീ
 66. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചാലക്കുടി – 18 പെൺകുട്ടി.
 67. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചാലക്കുടി -24 പുരുഷൻ .
 68. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചാലക്കുടി -74 സ്ത്രീ
 69. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- ചാലക്കുടി – 12 ആൺകുട്ടി.
 70. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ- കോടശ്ശേരി – 37 പുരുഷൻ .
 71. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക -അടാട്ട് – 38 സ്ത്രീ.
 72. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക-കുന്നംകുളം – 36 സ്ത്രീ.
 73. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തകൻ- അടാട്ട് – 55 പുരുഷൻ.
 74. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – മുളളൂർക്കര – 24 സ്ത്രീ.
 75. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – കൈപ്പറമ്പ് – 39 സ്ത്രീ.
 76. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – നടത്തറ – 40 സ്ത്രീ.
 77. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – കൈപ്പറമ്പ് – 49 സ്ത്രീ.
 78. ഫ്രന്റ് ലൈൻ വർക്കർ – ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 44 പുരുഷൻ.
 79. ഖത്തർ – ചെറുത്തുരുത്തി – 33 പുരുഷൻ.
 80. ദുബായ് – ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ – 23 പുരുഷൻ.
 81. മലേഷ്യ – എരുമപ്പെട്ടി – 29 പുരുഷൻ.
 82. ആന്ധ്രപ്രദേശ ്- കണ്ടാണശ്ശേരി – 82 പുരുഷൻ.
 83. അഹമദാബാദ്- ഒല്ലൂർ – 31 പുരുഷൻ.
 84. കൊൽക്കത്ത – പൊറത്തുശ്ശേരി – 32 പുരുഷൻ.
 85. കോയമ്പത്തൂർ – ദേശമംഗലം – 43 പുരുഷൻ.
 86. ഗുജറാത്ത് – കേച്ചേരി – 27 പുരുഷൻ.
 87. ഉറവിടമറിയാത്ത അരണാനാട്ടുക്കര സ്വദേശി – 89 സ്ത്രീ.
 88. ഉറവിടമറിയാത്ത മുല്ലശ്ശേരി സ്വദേശി – 19 പുരുഷൻ.
 89. ഉറവിടമറിയാത്ത വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 63 പുരുഷൻ.
 90. ഉറവിടമറിയാത്ത കൈപ്പറമ്പ് സ്വദേശി – 26 പുരുഷൻ.
 91. ഉറവിടമറിയാത്ത കൈപ്പറമ്പ് സ്വദേശി – 35 പുരുഷൻ.
 92. ഉറവിടമറിയാത്ത മേലൂർ സ്വദേശി – 32 പുരുഷൻ .
 93. ഉറവിടമറിയാത്ത മുരിയാട് സ്വദേശി – 28 പുരുഷൻ.
 94. ഉറവിടമറിയാത്ത പാവറട്ടി സ്വദേശി – 66 പുരുഷൻ .
 95. ഉറവിടമറിയാത്ത വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 61 പുരുഷൻ.
 96. ഉറവിടമറിയാത്ത -കൈപ്പറമ്പ് – 61 പുരുഷൻ.
 97. ഉറവിടമറിയാത്ത- വരവൂർ – 38 പുരുഷൻ.
 98. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 50 പുരുഷൻ.
 99. ഉറവിടമറിയാത്ത വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 52 സ്ത്രീ.
 100. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 82 സ്ത്രീ.
 101. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 35 പുരുഷൻ.
 102. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 35 സ്ത്രീ.
 103. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 84 പുരുഷൻ.
 104. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 13 ആൺകുട്ടി.
 105. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 65 സ്ത്രീ.
 106. ഉറവിടമറിയാത്ത ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 48 പുരുഷൻ.
 107. ഉറവിടമറിയാത്ത -കുറ്റിക്കാട് – 46 സ്ത്രീ.
 108. ഉറവിടമറിയാത്ത- -കുറ്റിക്കാട് – 39 പുരുഷൻ.
 109. ഉറവിടമറിയാത്ത -കുറ്റിക്കാട് – 44 സ്ത്രീ.
 110. ഉറവിടമറിയാത്ത ദേശമംഗലം സ്വദേശി – 44 പുരുഷൻ.
 111. ഉറവിടമറിയാത്ത ദേശമംഗലം സ്വദേശി – 7 പെൺകുട്ടി.
 112. ഉറവിടമറിയാത്ത ദേശമംഗലം സ്വദേശി – 9 പെൺകുട്ടി.
 113. ഉറവിടമറിയാത്ത ദേശമംഗലം സ്വദേശി – 21 സ്ത്രീ.
 114. ഉറവിടമറിയാത്ത ദേശമംഗലം സ്വദേശി – 17 ആൺകുട്ടി.
 115. ഉറവിടമറിയാത്ത ദേശമംഗലം സ്വദേശി – 19 സ്ത്രീ.
 116. ഉറവിടമറിയാത്ത ദേശമംഗലം സ്വദേശി – 56 പുരുഷൻ.
 117. ഉറവിടമറിയാത്ത ദേശമംഗലം സ്വദേശി – 40 സ്ത്രീ.
 118. ഉറവിടമറിയാത്ത അന്നമനട സ്വദേശി – 33 സ്ത്രീ.
 119. ഉറവിടമറിയാത്ത – മാടവന – 33 പുരുഷൻ.
Advertisement