അവിട്ടത്തൂർ മാർഗ്ഗശ്ശേരി സുകുമാരൻ നായർ ഭാര്യ ഇന്ദിര (60 വയസ്സ്) നിര്യാതയായി

69

അവിട്ടത്തൂർ മാർഗ്ഗശ്ശേരി സുകുമാരൻ നായർ ഭാര്യ ഇന്ദിര (60 വയസ്സ്) നിര്യാതയായി. മക്കൾ : സുധീഷ്, സുമിഷ. മരുമക്കൾ : ശബരീഷ്, ശില്പ . സംസ്കാരം ബുധനാഴ്ച 10.30 ന് വീട്ടുവളപ്പിൽ.

Advertisement