ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (JULY 31) 60 പേർക്ക് കോവിഡ് 48 പേര്‍ക്ക് രോഗം സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ

356
coronavirus,3d render

ജില്ലയിൽ ഇന്ന് (JULY 31) 60 പേർക്ക് കോവിഡ് 48 പേര്‍ക്ക് രോഗം സമ്പര്‍ക്കത്തിലൂടെ
ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 55 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 2. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന വടക്കാഞ്ചേരി സ്വദേശി – 69 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 3. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി – 43 വയസ്സ് 4. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന പുത്തൻച്ചിറ സ്വദേശി – 22 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 5. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കൊടുങ്ങലൂർ സ്വദേശി – 23 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 6. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – കൊടക്കര സ്വദേശി – 38 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 7. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന അടാട്ട് സ്വദേശി – 63 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 8. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കാട്ടാക്കാമ്പാൽ സ്വദേശി – 50 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 9. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കാട്ടാക്കാമ്പാൽ സ്വദേശി – 30 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 10. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – നടത്തറ സ്വദേശി – 56 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 11. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – നടത്തറ സ്വദേശി – 65 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 12. ഉറവിടമറിയാത്ത സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കടവല്ലൂർ സ്വദേശി – 52 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 13. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – വളളത്തോൾനഗർ സ്വദേശി – 34 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 14. ഷാർജയിൽ നിന്ന് വന്ന വരവൂർ സ്വദേശി – 30 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 15. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – കടവല്ലൂർ സ്വദേശി – 52 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 16. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – കാട്ടാക്കാമ്പാൽ സ്വദേശി – 14 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി. 17. ഖത്തറിൽനിന്ന് വന്ന മണല്ലൂർ സ്വദേശി – 42 വയസ്സ് . 18. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന അടാട്ട് സ്വദേശി – 60 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 19. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ – കടവല്ലൂർ സ്വദേശി – 31 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 20. മഹാരാഷ്ട്രയിൽ നിന്ന് വന്ന ത്യശ്ശൂർ സ്വദേശി – 28 വയസ്സ് . 21. ദുബായിൽനിന്ന് വന്ന കൊടുങ്ങല്ലൂർ സ്വദേശി – 46 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 22. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – പൂമംഗലം സ്വദേശി – 17 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി. 23. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന അഴിക്കോട് സ്വദേശി – 26 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 24. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – പൂമംഗലം സ്വദേശി – 83 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 25. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – പൂമംഗലം സ്വദേശി – 29 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 26. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – പൂമംഗലം സ്വദേശി – 1 വയസ്സ്. 27. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – പൂമംഗലം സ്വദേശി – 55 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 28. ഉറവിടമറിയാത്ത സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കൊടുങ്ങലൂർ സ്വദേശി – 36 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 29. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – പൂമംഗലം സ്വദേശി – 67 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 30. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട് സ്വദേശി – 23 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 31. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – കൊടക്കര സ്വദേശി – 28 വയസ്സ് . 32. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – വേളൂക്കര സ്വദേശി – 30 വയസ്സ്. 33. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – വേളൂക്കര സ്വദേശി – 42 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 34. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – ത്യക്കൂർ സ്വദേശി – 30 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 35. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – ചേർപ്പ് സ്വദേശി – 29 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 36. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 39 വയസ്സ് സ്ത്രീ. 37. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 58 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 38. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി – 62 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 39. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 23 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 40. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 23 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 41. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി – 33 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 42. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ – ഏറിയാട് സ്വദേശി – 24 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 43. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന വാടാനപ്പിളളി കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി – 44 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 44. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി – 43 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 45. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട് സ്വദേശി – 24 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 46. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട് സ്വദേശി – 31 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 47. കെ.എസ്.ഇ ക്ലസ്റ്റർ – മുരിയാട് സ്വദേശി – 22 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 48. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന അയ്യന്തോൾ സ്വദേശി – 58 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 49. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന മാടക്കത്തറ സ്വദേശി – 22 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 50. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കുന്നംകുളം സ്വദേശി – 44 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 51. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന ത്യക്കുർ സ്വദേശി – 44 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 52. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കൊടക്കര സ്വദേശി – 24 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 53. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കൊടുങ്ങലൂർ സ്വദേശി – 11 വയസ്സ് പെൺകുട്ടി. 54. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കൊടുങ്ങലൂർ സ്വദേശി – 13 വയസ്സ് ആൺകുട്ടി. 55. സമ്പർക്കത്തിലൂടെ രോഗം പകർന്ന കൊടുങ്ങലൂർ സ്വദേശി – 46 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 56. ചാലക്കുടി ക്ലസ്റ്റർ – ചാലക്കുടി സ്വദേശി – 55 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 57. ദുബായിൽ നിന്ന് വന്ന ത്യശ്ശൂർ കോർപ്പറേഷൻ സ്വദേശി – 31 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 58. മസ്‌ക്കറ്റിൽ നിന്ന് വന്ന തൈക്കാട് സ്വദേശി – 57 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 59. ആന്ധ്രാപ്രദേശിൽ നിന്ന് വന്ന വടക്കാഞ്ചേരി് സ്വദേശി – 32 വയസ്സ് പുരുഷൻ. 60. തമിഴ്‌നാട്ടിൽ നിന്ന് വന്ന ഓട്ടുപാറ സ്വദേശി – 45 വയസ്സ് പുരുഷൻ

Advertisement