വാരിയത്ത് ചന്ദ്രശേഖര വാരിയർ നിര്യാതനായി

93

അവിട്ടത്തൂർ: അന്തിമഹാകാളൻ കാവ് വാരിയത്ത് ചന്ദ്രശേഖര വാരിയർ (82) നിര്യാതനായി .സംസ്കാരകർമ്മം നടത്തി .ഭാര്യ:പരേതയായ രമാദേവി വാരസ്യാർ .മക്കൾ :സുപ്രിയ ,സുഭാഷ് .മരുമക്കൾ :ശ്രീകുമാർ ,ശാന്തി

Advertisement