തെക്കാട് അപ്പുക്കുട്ടൻ നായർ (82) നിര്യാതനായി

174

അവിട്ടത്തൂർ : തെക്കാട് അപ്പുക്കുട്ടൻ നായർ (82) നിര്യാതനായി.സംസ്കാരം നടത്തി. (റിട്ട ഖാദി കമ്മീഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥനാണ് )ഭാര്യ സുലോചന (റിട്ട ഖാദി കമ്മീഷൻ ഉദ്യോഗസ്ഥ ) മക്കൾ :അജയൻ( ബാംഗ്ലൂർ), അജിത ,അനിത മരുമക്കൾ: ശ്രീജിഷ ,ബാലചന്ദ്രൻ, മൻമോഹൻ.

Advertisement