ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീണു

411

പുല്ലൂർ :ഇന്നുണ്ടായ ശക്തമായ കാറ്റിലും മഴയിലും പുല്ലൂർ ഊരകത്തെ മരങ്ങൾ കടപുഴകി വീഴുകയും മരംവീണ് ഇലക്ട്രിക് പോസ്റ്റ് ഒടിഞ്ഞു വീഴുകയും ചെയ്തു.

Advertisement