തൃശ്ശൂര്‍ ജില്ലയില്‍ ഇന്ന് 24 പേര്‍ക്ക് കോവിഡ് സ്ഥിരീകരിച്ചു.

283

 1. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ഇരിങ്ങാലക്കുട – 9 പെൺകുട്ടി.
 2. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ത്യക്കൂർ – 15 ആൺകുട്ടി.
 3. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ത്യക്കൂർ – 21 സ്ത്രീ.
 4. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ത്യക്കൂർ – 42 സ്ത്രീ.
 5. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- അളഗപ്പനഗർ – 33 സ്ത്രീ.
 6. ഇരിങ്ങാലക്കുട ക്ലസ്റ്റർ- ത്യക്കൂർ – 47 സ്ത്രീ.
 7. മങ്കര ക്ലസ്റ്റർ- വടക്കാഞ്ചേരി – 4 മാസം ആൺകുട്ടി.
 8. പുത്തൻച്ചിറ ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻച്ചിറ – 58 സ്ത്രീ.
 9. പുത്തൻച്ചിറ ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻച്ചിറ -65 സ്ത്രീ.
 10. പുത്തൻച്ചിറ ക്ലസ്റ്റർ- പുത്തൻച്ചിറ -37 സ്ത്രീ.
 11. ഇരിങ്ങാലക്കുട(ജി.എച്ച്) ക്ലസ്റ്റർ- വേളൂക്കര – 11 ആൺകുട്ടി.
 12. പട്ടാമ്പി ക്ലസ്റ്റർ- പോർക്കുളം – 74 സ്ത്രീ.
 13. സമ്പർക്കം- പടിയൂർ – 45 സ്ത്രീ.
 14. സമ്പർക്കം- വേലൂര് – 41 പുരുഷൻ.
 15. സമ്പർക്കം- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ – 48 സ്ത്രീ.
 16. സമ്പർക്കം- കാട്ടാക്കാമ്പാൽ – 53 പുരുഷൻ.
 17. ഉറവിടമറിയാത്ത ചാവക്കാട് സ്വദേശി – 20 പുരുഷൻ.
 18. ഉറവിടമറിയാത്ത അവണ്ണിശ്ശേരി സ്വദേശി – 36 സ്ത്രീ.
 19. സൗദിയിൽ നിന്ന് വന്ന ഇരിങ്ങാലക്കുട സ്വദേശി – 31 പുരുഷൻ.
 20. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – എളവളളി സ്വദേശി – 32 സ്ത്രീ.
 21. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – തോളൂർ സ്വദേശി – 41 സ്ത്രീ.
 22. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – തോളൂർ സ്വദേശി – 47 സ്ത്രീ.
 23. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – ചൂലിശ്ശേരി സ്വദേശി – 43 സ്ത്രീ.
 24. ആരോഗ്യ പ്രവർത്തക – അടാട്ട് സ്വദേശി – 48 സ്ത്രീ.
Advertisement