ഇരിങ്ങാലക്കുട: നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇന്ന് (ജൂൺ 24) ക്വാറന്റൈയിനിൽ 254 പേർ

124

ഇരിങ്ങാലക്കുട: നഗരസഭ പരിധിയിൽ ഇന്ന് (ജൂൺ 24 ) ക്വാറന്റൈയിനിൽ 254 പേർ ഉണ്ടെന്ന് നഗരസഭ ആരോഗ്യ വിഭാഗം അറിയിച്ചു. 224 പേർ ഹോം ക്വാറന്റൈനിലും 30 പേർ ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈനിലും ആണ് ഉള്ളത് .12 പേരുടെ ക്വാറന്റൈയിൻ കാലാവധി ഇന്ന് അവസാനിച്ചു .പുതിയതായി 25 പേർക്കാണ് ക്വാറന്റൈയിൻ ഏർപ്പെടുത്തിയത് . ഇൻസ്റ്റ്യൂട്ട്യൂഷൻ ക്വാറന്റൈയിനിൽ 22 പുരുഷന്മാരും 8 സ്ത്രീകളും,ഹോം ക്വാറന്റൈയിനിൽ 160 പുരുഷന്മാരും 64 സ്ത്രീകളും ഉണ്ട്. വിദേശത്തു നിന്നെത്തി ക്വാറന്റൈയിനിൽ കഴിയുന്നവർ 67 പുരുഷന്മാരും 29 സ്ത്രീകളും ഉൾപ്പെടെ 96 പേരാണ് ഉള്ളത് .ക്വാറന്റൈയിനിലുള്ള വീടുകളുടെ എണ്ണം 136 ആണ്

Advertisement