ചിന്നങ്ങത്ത് പത്മനാഭൻ ഭാര്യ സുലോചന (70) വയസ്സ് നിര്യാതയായി

171

കടുപ്പശ്ശേരി: ചിന്നങ്ങത്ത് പത്മനാഭൻ ഭാര്യ സുലോചന (70) വയസ്സ് നിര്യാതയായി
മക്കൾ: ലൈജു , സുനിൽകുമാർ, ബിനോയ് മരുമക്കൾ: സൂര്യൻ , ജിതാര, അമിത

Advertisement