കരൾ മാറ്റ ശസ്തക്രിയക്കായി 150000/- രൂപ നൽകി

129
Advertisement

അവിട്ടത്തൂർ : സജിയുടെ കരൾ മാറ്റ ശസ്തക്രിയക്കായി പല്ലാവൂർ അപ്പുമാരാർ സ്മാരക വാദ്യ ആസ്വാദക സമിതി യുടെ വകയായ150000/- രൂപയുടെ ചെക്ക് സമിതി പ്രസിഡണ്ട് കലാമണ്ഡലം ശിവദാസ്, തൃക്കൂർ സജി സഹായ സമിതി ചെയർമാൻ മുരളി ഹരിതത്തിന് കൈമാറി .

Advertisement