ശ്രീ കൂടല്‍മാണിക്യം തിരുവുത്സവം 2019 -പുല്ലൂര്‍ നടരാജ നാട്യകലാക്ഷേത്രം അവതരിപ്പിച്ച നൃത്തനൃത്ത്യങ്ങളില്‍ നിന്ന്

64

Advertisement