മലയാളത്തില്‍ അഭിപ്രായം എഴുതാം. മംഗ്ലീഷ് രീതിയില്‍ ടൈപ്പ് ചെയ്ത് സ്പേസ് കീ അമര്‍ത്തുക. ഇംഗ്ലീഷും മലയാളവും ഇടകലര്‍ത്തി ടൈപ്പ് ചെയ്യാന്‍ ctrl+G അമര്‍ത്തുക.ടൈപ്പ് ചെയ്തത് സെലക്ട്‌ ചെയ്ത് Copy / ctrl+c ചെയ്യുക. ശേഷം ഈ വിന്‍ഡോ ക്ലോസ് ചെയ്ത് comment ബോക്സില്‍ Paste / Ctrl+V ചെയ്യുക.