ചാലക്കുടി പുഴയിലെ അടിഞ്ഞുകൂടിയ മരങ്ങളും ,മാലിന്യങ്ങളും ജെസിബി ഉപയോഗിച്ച് നീക്കം ചെയുന്നു

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here