സെൻ്റ്. ജോസഫ്സ് കോളേജിൽ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ

37

സെൻ്റ്. ജോസഫ്സ് കോളേജിൽ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ

ഇരിഞ്ഞാലക്കുട സെൻ്റ്. ജോസഫ്സ് കോളേജിൽ സ്പോട്ട് അഡ്മിഷൻ ഇന്നും ( monday) നാളെയുമായി (tuesday) നടക്കും. സയൻസ് വിഷയങ്ങളിൽ ഇന്നും ആർട്സ്, കൊമേഴ്സ് ( സെൽഫ് ഫിനാൻസിങ്ങ്) വിഷയങ്ങളിൽ നാളെയുമാണ് അഡ്മിഷൻ. ഈ വിഷയങ്ങളിൽ ബിരുദ പഠനത്തിന് താൽപര്യമുള്ള വിദ്യാർത്ഥിനികൾ കോളജ് ഓഡിറ്റോറിയത്തിൽ രാവിലെ 10 ന് സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ഹാജരാകുക. കൂടുതൽ വിവരങ്ങൾക്ക്: 9446630042, 8547226969

Advertisement