അനൂപ് (38വയസ്സ് )

93

ചേലൂർ: ചേലൂർകാവ് അമ്പലത്തിന്റെ പടിഞ്ഞാറുഭാഗത്തു മാക്രതാഴത് പരേതനായ ബാലൻ, മണിഎന്നിവരുടെ മകനായ അനൂപ് (38വയസ്സ് )നിര്യാതനായി.

Advertisement