വലിയങ്ങാടി അമ്പ് ഫെസ്റ്റിവൽ 2023ന്റെ ദീപാലങ്ക്യത നിലപന്തലിന്റെ കാൽ നാട്ടുകർമ്മം

62

വലിയങ്ങാടി അമ്പ് ഫെസ്റ്റിവൽ 2023ന്റെ ദീപാലങ്ക്യത നിലപന്തലിന്റെ കാൽ നാട്ടുകർമ്മം സെന്റ തേമാസ് കത്തിഡ്രൽ വികാരി ഫാ. പയസ്സ് ചിറപ്പണ്ണത്ത് നിർവഹിച്ചു.

Advertisement